2/9/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗ»

Α.Φ.Μ. 099366023, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003302001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την απόφαση της 1ης Σεπτεμβρίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΕΥΡΩΠΗ» και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23-9-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ερμού (θέση Πούσι Χατζή), Παιανία Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.    Υποβολή   και   έγκριση   των   ετήσιων   οικονομικών   καταστάσεων   της 31-12-2015   και   των  σχετικών   με  αυτές   Εκθέσεων  Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2.    Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2015.
3.    Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 1.1. - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4.    Διάφορα.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση τις μετοχές του, είτε στο Ταμείο της εταιρείας, είτε στο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 1 Σεπτεμβρίου 2016
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ