19/7/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 10/08/2016

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗ»

Α.Φ.Μ. 099366023, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003302001000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μετά την απόφαση της 19ης Ιουλίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΗ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ ΑΕ» και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην Έδρα και Γραφεία της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, Θέση Πούσι Χατζή, οδός Ερμού, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
«Έγκριση μεταβίβασης μετοχών κατά το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας από το μέτοχο «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» προς το μέτοχο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, είτε στο ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

 

 

Παιανία Αττικής, 19 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο